MariaDB/MySQL – zakładanie użytkownika oraz dodanie do bazy

Tak na szybko – poniżej zakładamy użytkownika i przypisujemy go do bazy:

CREATE USER 'nazwaużytkownika'@'localhost' IDENTIFIED BY 'twojhasło';
GRANT ALL PRIVILEGES ON bazatwoja.* TO 'nazwaużytkownika'@'localhost';
Flush privileges;