W celu sprawdzenia daty utworzenia folderu (pliku) w systemach Debian/Ubuntu możemy sprawdzić to następująco:

ls -li #szukamy inode pliku

df -h #sprawdzamy nasz folder np. /home na którym dysku się znajduje np. /dev/sda4

debugfs -R ‘stat <nasz numer inode>’ /dev/sda4 #korzystamy z debugfs

pozycja crtime pokaże nam datę utworzenia folderu

W pracy podczas udostępniania drukarki po USB dostałem komunikat z błędem 0x0000011b. W moim przypadku pomogło wyłączenie szyfrowania RPC, w sposób jak poniżej:

  1. wchodzimy jako administrator do pliku edycji rejestru: regedit
  2. wyszukujemy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print
  3. W kluczu Print dodajemy nową wartość DWORD32 i nazywamy ją: RpcAuthnLevelPrivacyEnabled
  4. Powyższe robimy dla serwera wydruku i klienta
  5. Restartujemy i następnie możemy dodać ponownie drukarkę bez błędu