Po aktualizacji bazy MariaDB do wyższej wersji, klient Zabbix`a ogłosił błąd jak w temacie. Wystarczyło wykonać następujące komendy aby dalej ruszyło:

 1. Użytkownik który łączy się do Mysql – u mnie jest to zabbix. Zatem najpierw sprawdzam do jakich hostów został przydzielony w bazie:

  mysql -u root -p

  SELECT host FROM mysql.user WHERE User = ‘zabbix’;

  +———–+
  | Host |
  +———–+
  | localhost |
  +———–+


  Widzimy tutaj, że użytkownik zabbix ma dostęp tylko do localhost, więc musimy dodać go do 127.0.0.1, robiąc to w następujący sposób:

  show grants for ‘zabbix’@’localhost’; funkcja ta sprawdza przywileje;

  Przydzielamy uprawnienia dla 127.0.0.1:

  GRANT PROCESS, SHOW DATABASES, BINLOG MONITOR, SHOW VIEW, SLAVE MONITOR ON . TO 'zabbix‘@’127.0.0.1’ IDENTIFIED BY PASSWORD ‘tu wpisz swoje hasło’

TLSv1.0 lub 1.1 mogą posiadać sporo podatności ułatwiających podszycie się pod naszą stronę www. Zalecane jest włączenie TLSv1.2 i 1.3. Jeśli posiadamy zainstalowany dodatkowo certyfikat LetsEncrypt robimy jak poniżej:

nano /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

i tam wpisujemy jak poniżej:

SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1

Na końcu wykonujemy restart Apache2 (warto mieć najnowszą wersję Apache2, gdyż wcześniejsze mogą nie obsługiwać protokołu TLSv1.3):

systemctl restart apache2

Poprawność naszych ustawień możemy sprawdzić dwojako:

 1. poprzez nmap następującą komendą:
  nmap –script ssl-enum-ciphers -p 443 nazwanaszejstrony.pl
 2. poprzez stronę https://www.ssllabs.com/ssltest/

Wersja Zabbix`a 6.2 nie wspiera PHP 8.2. Dlatego należy wykonać upgrade do wyższej wersji samego Zabbix`a oraz PHP. Zacznijmy od PHP:

 1. Sprawdźmy najpierw wersję samego PHP:
  php -V oraz zależności: dpkg -l | grep php | tee paczki.txt

  Jeśli wersja jest niższa niż 8.2, możemy przystąpić do podniesienia:
  apt install apt-transport-https lsb-release ca-certificates wget -y

  wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

  sh -c ‘echo “deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main” > /etc/apt/sources.list.d/php.list’

  apt update

  apt install php8.2 php8.2-cli php8.2-{bz2,curl,mbstring,intl}

  apt install php8.2-fpm


  Po instalacji możemy sprawdzić naszą najnowszą wersję PHP, komendą:
  php -V

  Następnie włączamy wersję PHP v. 8.2:

  a2enconf php8.2
  a2enmod php8.2


  Restartujemy apache2:
  systemctl restart apache2
 2. Podniesienie wersji Zabbix z 6.2 do 6.4
  Zatrzymujemy Zabbix:
  systemctl stop zabbix-server oraz pochodne jeśli były zainstalowane (zabbix agent, zabbix proxy)

  Tworzymy backup naszych poprzednich ustawień:
  mkdir /opt/zabbix-backup/

  cp /etc/zabbix/zabbix_server.conf /opt/zabbix-backup/

  cp /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf /opt/zabbix-backup/

  cp -R /usr/share/zabbix/ /opt/zabbix-backup

  Usuwamy stare repozytorium zabbix.list:

  rm -Rf /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list

  Pobieramy i instalujemy (upgrade) nowe paczki Zabbix 6.4:

  wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+debian11_all.deb

  dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian11_all.deb

  apt-update

  apt-get install –only-upgrade zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent

  apt-get install zabbix-apache-conf

  mysql -u root -p

  grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;

  set global log_bin_trust_function_creators = 1;

  nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf i szukamy wpisu:
  DBPassword=wpisujemy hasło do bazy zabbix w mysql

  Sprawdzamy jeszcze raz czy nie mamy nic do updateu:

  apt update
  apt upgrade
  cat /var/log/zabbix/zabbix_server.log | grep database


  Ustawiamy w mysql jeszcze parametr:

  mysql -u root -p
  set global log_bin_trust_function_creators = 0;


  Startujemy Zabbix
  6.4:

  systemctl start zabbix-server
  systemctl start zabbix-agent
 3. Zabbix podniesiony do wersji 6.4