PHPmyAdmin ułatwia nam zarządzanie bazami mysql. Instalując go domyślnie i posiadając serwer wystawiony na “świat” zmniejsza nam się bezpieczeństwo. Dlatego lepszą opcją jest dostęp do aplikacji tylko z naszej sieci wewnętrznej. Możemy to zrobić dodając w Apache`u odpowiedni wpis:

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin 
<Directory /usr/share/phpmyadmin> 
   Options Indexes FollowSymLinks    
   DirectoryIndex index.php  
   Order deny,allow 
   Deny from all
   Allow from 127.0.0.1 
</Directory>