Poniższą komendą możemy sprawdzić, przy ilu procentach zajętości RAM`u – zacznie kernel zrzucać dane do pamięci SWAP (standardowo jest to 60%):

cat /proc/sys/vm/swappiness

Wartość powyższą możemy zwiększyć/zmniejszyć do innej wartości, jeśli komputer np. nam się zawiesza:

sudo sysctl vm.swappiness=90

W celu zwiększenia SWAP`a, wykonajmy komendy jak poniżej:

swapoff -a <- wyłączamy SWAP`a na czas konfiguracji

fallocate -l 2096M /swapspace <- tworzymy nowy rozmiar (tu akurat 2GB)

mkswap /swapspace

swapon /swapspace <- włączamy SWAP`a

chmod 600 /swapspace <- nadajemy odpowiednie uprawnienia

cp /etc/fstab /etc/fstab.bak -> na wszelkie wypadek warto zrobić kopię fstab

echo /swapfile none swap sw 0 0 | sudo tee -a /etc/fstab <- automatyczne montowanie podczas uruchamiania

cat /proc/swaps <- sprawdzamy czy poprawnie przydzielona została nam nowa przestrzeń SWAP