GLPI to bardzo dobre narzędzie do inwentaryzacji sprzętu komputerowego, sieciowego, itp. Posiada również wbudowany system helpdesku, rezerwacji sprzętu oraz wiele innych przydatnych funkcji. W celu usprawnienia logowania, możemy skorzystać ze środowiska Azure AD. Konfiguracja jest następująca:

 1. Ściągamy wtyczkę ze strony https://github.com/edgardmessias/glpi-singlesignon i dodajemy ją na serwerze do glpi/plugins. Rozpakowujemy ją do katalogu singlesignon
 2. Na stronie www naszego GLPI wchodzimy w Ustawienia -> Wtyczki i tam włączamy Single Sign-ON
 3. Pojawi nam się opcja w Ustawienia -> Single Sign-On. Klikamy na Dodaj i uzupełniamy następujące pola: Nazwa, SSO TYPE wybieramy Azure, Client ID i Client Secret
 4. Pola Client ID i Client Secret generujemy w portalu Azure AD https://portal.azure.com/ w której to przechodzimy do zakładki: Rejestracje aplikacji.
 5. Klikamy na Nowa Rejestracja i uzupełniamy pola: Nazwa, Obsługiwane typy kont oraz Identyfikator Url przekierowania
 6. Wygeneruje nam się Identyfikator aplikacji (klienta) oraz dodatkowo musimy wejść w Poświadczenia klienta i wygenerować Nowy klucz tajny klienta
 7. Powyższe wklejamy do GLPI w zakładce Client ID i Client Secret

Posiadając dwie karty sieciowe (np. WIFI i LAN) na komputerze z systemem Windows 10/11 możemy mieć dwa wyjścia na świat. Jeżeli chcielibyśmy aby osiągnąć docelową sieć poprzez np. WIFI potrzebujemy dodać routing. Możemy to zrobić w następujący sposób:

uruchamiamy cmd jako administrator i dodajemy:

route -p adres_ip_sieci_docelowej (np. 212.77.98.9) maska_sieci_docelowej (np. 255.255.255.255) brama_naszej_sieci_wifi lub lan:

route -p add 212.77.98.9 mask 255.255.255.255 192.168.1.1

Podczas aktualizacji Ubuntu, dostałem informację iż partycja /boot jest zbyt mała do aktualizacji. Wystarczy usunąć stary kernel następującą komendą:

dpkg -l linux-* | awk '/^ii/{ print $2}' | grep -v -e `uname -r | cut -f1,2 -d"-"`| grep -e [0-9] | grep -E "(image|headers)" | xargs sudo apt-get -y purge

Następnie uruchamiamy aktualizację naszego Ubuntu do wyższej wersji:

do-release-upgrade

W celu sprawdzenia daty utworzenia folderu (pliku) w systemach Debian/Ubuntu możemy sprawdzić to następująco:

ls -li #szukamy inode pliku

df -h #sprawdzamy nasz folder np. /home na którym dysku się znajduje np. /dev/sda4

debugfs -R ‘stat <nasz numer inode>’ /dev/sda4 #korzystamy z debugfs

pozycja crtime pokaże nam datę utworzenia folderu

W pracy podczas udostępniania drukarki po USB dostałem komunikat z błędem 0x0000011b. W moim przypadku pomogło wyłączenie szyfrowania RPC, w sposób jak poniżej:

 1. wchodzimy jako administrator do pliku edycji rejestru: regedit
 2. wyszukujemy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print
 3. W kluczu Print dodajemy nową wartość DWORD32 i nazywamy ją: RpcAuthnLevelPrivacyEnabled
 4. Powyższe robimy dla serwera wydruku i klienta
 5. Restartujemy i następnie możemy dodać ponownie drukarkę bez błędu

Szyfrowanie komunikacji pomiędzy serwerem a agentem Zabbixa nie jest skomplikowane. Poniżej przykład od instalacji agenta po włączenie szyfrowania:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.2-4%2Bdebian11_all.deb

dpkg -i zabbix-release_6.2-4+debian11_all.deb

apt update 

apt install zabbix-agent

Włączenie szyfrowania – konfigurujemy plik /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Server x.x.x.x #podajemy adres serwera Zabbix
ServerActive=x.x.x.x #podajemy adres serwera Zabbix
Hostname=abc #gdzie abc to nazwa naszego serwera lokalnego
TLSConnect=psk #zmieniamy z unencrypted na psk
TLSAccept=psk #zmieniamy z unencrypted na psk
TLSPSKIdentity=abc #gdzie abc to nazwa naszego serwera lokalnego
TLSPSKFile=/etc/zabbix/secret.psk Następnie w katalogu /etc/zabbix generujemy plik o nazwie secret.psk

openssl rand -hex 32 #generujemy wartość klucza, który potem wklejamy do pliku secret.psk

nano secret.psk #tam wklejamy klucz który wygenerowaliśmy i zapisujemy plik

systemctl restart zabbix-agent #restart agenta
systemctl enable zabbix-agent #włączanie agenta podczas restartu serwera

Dalej przechodzimy do naszego serwera Zabbix i tam w Konfiguracja -> Hosty dodajemy nasz serwer

Po instalacji Zabbix potrzebowałem wygenerować sobie certyfikat self signed. W tym celu należało wykonać następujące czynności:

1. Wygenerować certyfikat selfsigned
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt

2. Dodać do pliku /etc/apache2/sites-available/zabbix.conf następującą treść:

<IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost _default_:443>
        ServerAdmin your_email@example.com
        ServerName server_domain_or_IP

        DocumentRoot /var/www/html

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        SSLEngine on

        SSLCertificateFile   /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

        <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
                SSLOptions +StdEnvVars
        </FilesMatch>
        <Directory /usr/lib/cgi-bin>
                SSLOptions +StdEnvVars
        </Directory>

    </VirtualHost>
</IfModule>

3. Włączyć SSL:
sudo a2enmod ssl
sudo a2enmod headers

Powiadomienia w Proxmox są dość ważne, np. w przypadku zrzucania kopii maszyn na serwer zapasowy. Poniżej prezentuję jak ustawić powiadomienia:

 1. Instalujemy plik libsasl komendą apt install libsasl2-modules
 2. Edytujemy wpis nano /etc/postfix/main.cf następująco:
  relayhost = [smtp.office365.com]:587
  mynetworks = 127.0.0.0/8
  inet_interfaces = loopback-only
  smtp_use_tls = yes
  smtp_always_send_ehlo = yes
  smtp_sasl_auth_enable = yes
  smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
  smtp_sasl_security_options = noanonymous
  smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous
  smtp_tls_security_level = encrypt
  smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic
  smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
  inet_protocols = ipv4
 3. Tworzymy plik w katalogu /etc/postfix o nazwie: sasl_passwd komendą touch sasl_passwd i edytujemy jak poniżej:
  [smtp.office365.com]:587 mojapoczta@mojadomena.pl:hasłodopoczty
 4. W kolejnym etapie generujemy następujące komendy:
  postmap hash:/etc/postfix/sasl_passwd
  chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd
  systemctl restart postfix
 5. Na końcu wchodzimy do GUI naszego Proxmoxa gdzie wchodzimy w zakładkę Centrum danych -> Opcje -> Powiadomienia z adresu i tam podajemy adres poczty z punktu 3